תשלום מאובטח וקל באשראי או ב-Bit

משלוח חינם בקנייה מעל ₪350 לפני מע״מ

מחירים מיוחדים לקוסמטיקאיות ופדיקוריסטיות

תקנון האתר

1. כללי

 1. אתר האינטרנט “גלואו – מרכז שיווק למקצועות היופי” (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.
 2. בעל האתר ומפעילו הנו יוסי מגידיש (ישראל) ח.פ 516128675 מרחוב שד’ בן גוריון 11, אשקלון (להלן: “החברה” ו/או “גלואו”).
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר.
  לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
 4. כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
 5. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.
 6. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
 7. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד גלואו ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד גלואו ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.
 8. גלואו שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 9. גלואו שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או גלואו בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 10. מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 11. לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות:
  1. בטלפון: 050-346-2666 בשעות הפעילות, בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-09:00 ובימי שישי 12:00-09:00.
  2. להתכתבות בהודעת SMS ו/או Whatsapp בנושא רכישה באתר 050-346-2666.
  3. להתכתבות בהודעת  SMS ו/או Whatsapp בנושא רכישה בחנות 050-346-2666.
 12. המחירים המופיעים בתקנון זה כוללים מע”מ.

2. השימוש באתר

 1. השימוש באתר נועד למכירת המוצרים הן למטרות פרטיות/אישיות והן למי העוסק בתחום מקצועות הפדיקור, מניקור, ושאר מקצועות היופי.  
 2. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

3. הזמנה באתר

 1. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנות גלואו או במידע המוצג בפרסומים שונים של גלואו. למען הסר ספק יובהר ויודגש כי הלקוח לא יהיה רשאי לטעון כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי חנות גלואו בכל הקשור לאתר. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף ‎1.11 לעיל.
 2. האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי וגלואו עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.
 3. גלואו שומרת לעצמה את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים, כך שייתכן ויהיו מוצרים אשר אופן אספקתם מוגבל ל”איסוף אקספרס” ו/או “איסוף ליום העסקים הבא” ו/או “שילוח ליום העסקים הבא”.
 4. גלואו שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר, וגלאו שומרת לעצמה את הזכות לתת הודעה על ההגבלה בכל שלב של הליך הרכישה.
  להסרת ספק מובהר כי המגבלה הנ”ל תקפה גם לגבי מוצר/ים שנמכר/ים באתר במסגרת מבצע או מכירה מיוחדת באתר.
  בנוסף, גלואו שומרת את זכותה להגביל, שלא לאפשר ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיבחנו על-ידי גלואו), כאלה שבוצעו במסגרת סדרת הזמנות ורכישות במטרה לעקוף הגבלות אלו.
  לעניין זה, ומבלי לגרוע משיקול דעתה של גלואו, מובהר כי מספר של הזמנות באתר אשר בוצעו על ידי אותו לקוח ו/או אל אותה כתובת משלוח (לקבלת המוצרים) בתדירות גבוהה ו/או חוזרת באופן שיטתי ו/או בסמיכות זמנים (קרי באותו היום או בימים עוקבים או סמוכים, או בימים קבועים בכל שבוע ושבוע), במסגרתם הוזמנו כמויות מוצרים אשר: (א) חורגת משמעותית (במצטבר) מעבר לכמות המוצרים המותרת; או (ב) הינה המקסימאלית (בכל רכישה), על פי מדיניות הגבלת כמות היחידות כאמור, תחשבנה סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.
  עוד
  מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של גלואו לחסום כניסת לקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו.
  גלואו שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.
 5. במסגרת הזמנה של מוצרי קוסמטיקה ו/או מוצרי פדיקור שניתנות למכירה רק ללקוחות מקצועיות בעלות תעודת הסמכה (המכונות – OTC) אשר נרשמו לאתר, על הלקוח לצלם, להעלות ולהציג את תעודת ההסמכה בפני גלואו בעת ההרשמה לאתר, ובידם השיקול האם לאשר או לא לאשר אישור ידני מאת גלואו לרכישת מוצרים אלו. בנוסף תהיה לגלואו הזכות לבקש מידע נוסף מהלקוח באם ידרש לצורך ביצוע העסקה. 
 6. במידה והמזמין מבקש איסוף עצמי של ההזמנה, והמזמין אינו זה שאוסף את ההזמנה, יהיה על המזמין למלא ייפוי כוח בעת ביצוע ההזמנה לטובת אוסף ההזמנה. המסירה של ההזמנה שתכלול מוצרי קוסמטיקה ו/או מוצרי פדיקור תהיה רק למזמין עצמו או למיופה הכוח בכפוף להצגת תעודת זהות.
 7. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מידע” המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המידע”). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים וגלואו אינה אחראית למידע נוסף אשר אינו מופיע באתר ובאחריות הלקוח לבודקו.
 8. במידה שתחול טעות במחיר המוצר, בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית גלואו לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.
 9. טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. והלקוח מצהיר כי ידוע לו שאי עמידה בתנאי זה מסיר כל אחריות מגלואו.
 10. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או אפליקציות תשלום בהתאם לבחירת גלואו בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ודיינרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים שניתנים למימוש באתר בלבד.
 11. בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע גלואו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי גלואו וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי גלואו. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
 12. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של גלואו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 13. היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה וגלואו לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד גלואו בגין ביטול ההזמנה כאמור.

4. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

 1. במידה ובאתר מופיעים  קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. גלואו לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, גלואו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.
 2. גלואו מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה מחייבת. גלואו מדגישה ללקוח כי מחובתו להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול ו/או תכשיר ו/או מכשיר כלשהו, ובפרט בכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. גלואו מבהירה כי חובה להייעץ עם בעל מקצוע בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים אחרים.
 3. שימוש באתר מהווה הצהרת הלקוח על ידיעתו והבנתו כי את המידע המפורסם באתר, לרבות צילומי המוצרים, מקבלת גלואו מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. גלואו שבה ומדגישה כי לפני השימוש יש להתייעץ עם בעל מקצוע רלוונטי ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו.

5. אספקת והובלת מוצרים

 1. ברירת המחדל לקבלת ההזמנות המבוצעות באתר הנה על פי משלוח. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף ליום העסקים הבא בעת ביצוע ההזמנה מחנות גלואו בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה. למען הסר ספק, במידה וישנה סתירה בין המופיע בתקנון לבין המופיע בדף מדיניות המשלוחים והאספקה, הרי שהמדיניות המוסמכת הנה המופיעה בדף מדיניות המשלוחים והאספקה, ובאחריות הלקוח לבודקה.
 2. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של אספקה באמצעות שילוח ליום העסקים הבא, וגלואו ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר בזאת כי אספקה באמצעות שילוח ליום העסקים הבא ובתוך תחומי מדינת ישראל, תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח מינימליים (יובהר כי מחירי המשלוח כוללים מע”מ וכי אינם חלק מערך ההזמנה אלא יתווספו עליה בחיוב נוסף) כדלהלן:
  1. משלוח להזמנה שערכה עד 240 ₪ המבוצעת באשקלון – 24 ₪.
  2. משלוח להזמנה שערכה עולה על 240 ₪ המבוצעת באשקלון – ללא עלות.
  3. משלוח להזמנה שערכה עד 400 ₪ המבוצעת מחוץ לאשקלון – 40 ₪.
  4. משלוח להזמנה שערכה עולה על 400 ₪ – ללא עלות.
 3. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של “איסוף אקספרס” של המוצרים תוך 3 שעות בחנות גלואו ברחוב שד’ בן גוריון 11, אשקלון ללא עלות, בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. 
 4. מובהר בזאת כי משלוחים עד הבית של הזמנות אשר במסגרתן הוזמנו מוצרים המותרים בשימוש לבעלי תעודת הסמכה בלבד ימסרו לבעלי ההסמכה או בהתאם להצגת יפוי כח מטעמם.
 5. גלואו מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה כמפורט בסעיף 3 לעיל.
 6. למוצרים אשר יוזמנו עד השעה 11:00 לפני הצהריים וביום עסקים רגיל, יהא זמן האספקה כדלקמן:
  1. 2 ימי עסקים למשלוח בתוך העיר אשקלון.
  2. 5 ימי יסקים למשלוח מחוץ לעיר אשקלון ובתחומי מדינת ישראל.
  3. מוצרים אשר יוזמנו לאחר השעה 11:00 האמורה יחשבו כמי שהוזמנו ביום העסקים הבא.
 7. בטובין אשר נדרשת לגביהן הובלה מיוחדת ו/או הרכבה, יתואם הדבר בין החנות לקונה, והלקוח יחוייב בדמי הובלה מיוחדת ו/או הרכבה בנפרד.
 8. גלואו לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח ו/או במבצע המשלוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של גלואו לאספקת המוצר.
 9. לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם- הזמנתו תוחזר לחנות גלואו והודעה על כך תשלח לקוח באמצעות הודעת SMS או הודעת Whatsapp  או הודעה טלפונית. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.2 לעיל.  במידה והלקוח יבחר במשלוח נוסף, יחוייב הלקוח על פי תעריף של 24 ₪ בתחומי אשקלון ו-40 ₪ לכל מקום אחר בתוך תחומי מדינת ישראל.
 10. אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על-ידי גלואו ועל-פי שיקול דעתה בלבד. ניתן לוודא האם אפשר לבצע הזמנה לכתובת מסוימת באתר בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. יובהר כי על אף האמור גלואו תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על-פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גלואו תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של גלואו.
 11. בעת אספקת המוצר ו/או בעת אספקת התכשירים, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאית גלואו ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

6. ביטול הזמנה טרם הגעתה ללקוח

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
 2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר טרם שליחתו, במידה והמוצר נשלח וטרם נמסר ללקוח הלקוח מסכים בזאת כי יחוייב בדמי משלוח בסך 40 ₪.
 3. זכות הביטול אינה תקפה עבור מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הלקוח.
 4. אופן ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן והביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי גלואו, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח:
  1. כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה התקבלה” בעמוד “היסטוריית ההזמנות”, יופיע לצד שורת ההזמנה כפתור (אייקון) לביטול הזמנה, לחיצה על הכפתור תבטל את ההזמנה באופן מיידי.
  2. כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה בטיפול”, ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:
   1. בטלפון לשירות הלקוחות: 050-346-2666 בשעות הפעילות, בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-09:00 ובימי שישי 12:00-09:00.
   2. בהתכתבות בהודעת SMS ו/או Whatsapp עם נציג משירות הלקוחות בטלפון מספר: 050-346-2666.
 5. ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:
  1. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר: (א) יפעל הלקוח לביטול ההזמנה ולהשבת הטובין בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 1.11 לעיל, ולא יאוחר מ-30 ימים מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב) זיכוי הלקוח יעשה תוך 14 יום ממועד החזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לחנות גלואו או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון גלואו (ככל שהמוצר סופק ללקוח באמצעות משלוח);  עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).
   מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד השבת הטובין וכנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא תוצג הוכחת תשלום מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.
  2. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי גלואו: (א) יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 1.11 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב) יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לחנות גלואו או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו; (ג) עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור וגלואו תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
   מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד השבת הטובין וכנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא תוצג הוכחת תשלום מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.
 6. במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לגלואו ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.
 7. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג גלואו ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד גלואו בגין זאת. לחילופין, גלואו רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד גלואו במקרה כאמור.
 8. היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 1.11 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה (באם הפנייה נעשית באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה- יש לבחור “הזמנה שהגיעה”). ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו בתוך 14 יום וללא דרישת השבת המוצר/ים ובלא שיגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם; או (ב) שהוא מעוניין לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי בחנות גלואו. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד גלואו במקרה כאמור.
 9. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי גלואו.
 10. מוצרים מקטגוריית LAST CHANCE לא ניתן להחליף כנגד מוצר אחר. במקרה של החזרת מוצר מקטגוריית LAST CHANCE יינתן זיכוי כספי בלבד, וזאת בהתאם למחיר ששילם הלקוח בעת הזמנת / רכישת המוצר וכנגד חשבונית קנייה.
 11. גלואו רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.
 12. למען הסר ספק, על אף האמור לעיל, לקונה לא תהיה זכות ביטול עבר מוצרים שקיבל בדלהלן:
  1. הטובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.
  2. הטובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים שעבר תאריך תפוגתם ועוד).
  3. בטובין נעשה שימוש או שאריזתם נפתחה.

7. מדיניות הפרטיות ושימוש בעוגיות

 1. הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
 2. הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של גלואו (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
 3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. גלואו תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. גלואו תערוך שימוש בנתונים הנ”ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.
 4. גלואו לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של גלואו או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:
  1. במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  2. בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לגלואו למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
  3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין גלואו (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
  4. בכל מקרה בו לדעת גלואו מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.
 5. גלואו תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.
 6. לחץ כאן לראות את מדיניות הפרטיות המלאה של גלואו בנוגע לשימוש והזמנה באתר.

8. אחריות

 1. האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980 ובכפוף לכל דין, האחריות של גלואו למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
 2. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. גלואו לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
 3. גלואו לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

9. קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של גלואו בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לגלואו להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מגלואו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי גלואו.

10. דין וסמכות שיפוט

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.